Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Baza Wiedzy SGGW

O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zawiera informacje o efektach prowadzonych w SGGW prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, w tym o publikacjach naukowych i dydaktycznych, rozprawach doktorskich, i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej SGGW. W Repozytorium SGGW, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: publikacje naukowe i popularnonaukowe. Dostęp do tych utworów mogą ograniczać warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) lub interes uczelni związany z ochroną praw o charakterze przemysłowym.

Celem tworzenia Bazy Wiedzy SGGW w Warszawie jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną SGGW z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2019 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają Instytuty i te jednostki organizacyjne SGGW, które obsługują działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Prace związane z wdrożeniem systemu Omega PSIR, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej w SGGW bazach dorobku naukowego, prowadzi zespól pracowników z Instytutu Informatyki Technicznej we współpracy z Biurem Obsługi Nauki oraz Biblioteką Główną SGGW.

Integralną częścią systemu jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Zapraszamy Państwa do testowania bazy!
Przejdź do wyszukiwania publikacji

Przydatne informacje

Cytowania oraz Indeks H na podstawie Google Scholar

W celu naliczenia cytowań oraz indeksu Hirscha w Bazie Wiedzy, naukowcy powinni założyć i udostępnić swój profil w serwisie Google Scholar

Kontakt

Zgłaszanie problemów: bw@sggw.pl

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Koordynator Bazy Wiedzy SGGW

Beata Grzesiak

email: beata_grzesiak@sggw.edu.pl

tel. 22 59 31 064

Tematy bibliograficzne

Oddział Informacji Naukowej SGGW

email: bg_oin@sggw.edu.pl

Logowanie

W systemie CAS logujemy się poświadczeniami Centralnej Usługi Katalogowej (Microsoft 365) - jak w dostępie do poczty w domenie @sggw.edu.pl. W przypadku problemów z logowaniem do CAS, a braku problemów z logowaniem do usług Microsoft 365 proszę o werfyfikację, czy w haśle nie występują polskie (albo inne narodowe) znaki diakrytyczne.

Ważne informacje

Przed wprowadzeniem do Bazy Wiedzy nowej publikacji, należy się wcześniej upewnić, że ta publikacja nie została już wprowadzona przez innego redaktora! Należy wyszukać publikację w Bazie Wiedzy po numerze DOI lub po tytule i jeśli nie zostanie odnaleziona, dopiero wtedy przystąpić do wprowadzania.

Dyscypliny naukowe

SGGW w Warszawie

Instytuty

Redaktorzy

 • Centrum Wodne
 • Instytut Biologii
 • Instytut Ekonomii i Finansów
 • Instytut Informatyki Technicznej
 • Instytut Inżynierii Lądowej
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Medycyny Weterynaryjnej
 • Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Instytut Nauk Leśnych
 • Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Instytut Nauk o Żywności
 • Instytut Nauk Ogrodniczych
 • Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Instytut Rolnictwa
 • Instytut Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instrukcje oraz szkolenia

Akty prawne, zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy oraz instrukcje dla użytkowników są w przygotowaniu.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) -"RODO", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że: rozwiń

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony