Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Baza Wiedzy SGGW

Baza Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zawiera informacje o efektach prowadzonych w SGGW prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, w tym o publikacjach naukowych i dydaktycznych, rozprawach doktorskich, i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej SGGW. W Repozytorium SGGW, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: publikacje naukowe i popularnonaukowe. Dostęp do tych utworów mogą ograniczać warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) lub interes uczelni związany z ochroną praw o charakterze przemysłowym.

Celem tworzenia Bazy Wiedzy SGGW w Warszawie jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną SGGW z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2019 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają Instytuty i te jednostki organizacyjne SGGW, które obsługują działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Prace związane z wdrożeniem systemu Omega PSIR, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej w SGGW bazach dorobku naukowego, prowadzi zespól pracowników nw Instytucie Informatyki Technicznej we współpracy z Biurem Nauki i Projektów Krajowych oraz Biblioteką Główną SGGW.

Integralną częścią systemu jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek